Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

MF Wnętrza - należy przez to rozumieć MF Wnętrza Marek Frątczak z siedzibą we Włocławku ul. Kruszyńska 35; NIP 967-032-16-27, Regon 092428120;
Kupującym, kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta - w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy drzwi-podłogi.com.pl prowadzony przez MF Wnętrza. na swoim portalu internetowym pod adresem https://www.drzwi-podlogi.com.pl
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez MF Wnętrza za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na https://www.drzwi-podlogi.com.pl
Zamówienie - należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem portalu internetowego.

 1. Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną w sklepie (klienta lub kupującego) jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. W toku składania zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
 2. Dane kontaktowe Sklepu internetowego oraz wszystkich punktów handlowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.drzwi-podlogi.com.pl/-kontakt,4.html

II. Rejestracja i zmiana danych

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest firma MF Wnętrza 

  Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, z pominięciem jednostek współpracujących z MF Wnętrza w ramach działań produkcyjnych (P.P.H.U. MAR-DOM. Marek Kwieciński), logistyczno-kurierskich (PeKaEs Sp. z o.o.), jak również transakcji płatności (PayU, Przelewy24, Idea Bank). Klienci maja prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, kontroli, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania lub ich usunięcia, poprzez wysłanie stosownego emaila na adres sklep@drzwi-podlogi.com.pl
  Administrator danych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  - dane kontaktowe;
  - dane dotyczące aktywności na stronie internetowej.;
  - dane dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym;
  - dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
  - dane dotyczące usług marketingowych, w tym remarketingowych, które mają na celu dotarcie do potencjalnego klienta z najbardziej dopasowaną ofertą handlową.
  Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  Każdy użytkownik zgodnie z RODO ma prawo do żadania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu lub poprzez wysłanie maila na adres: sklep@drzwi-podlogi.com.pl
 2. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
 3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klienta jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.
 5. Przyjecie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu –
  Idea Bank 24 1950 0001 2006 0066 4591 0002 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu oraz koszty dodatkowych czynności wykonywanych przy dostawie. W przypadku częściowej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.
 6. Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.
 7. Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.
 8. W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.
 9. Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi do 14 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji .
 10. Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres lub pozostawione w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego w sklepie stacjonarnym MF Wnętrza. Dane teleadresowe wszystkich oddziałów znajdują się pod adresem https://www.drzwi-podlogi.com.pl/-kontakt,4.html
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.

IV. Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
  a) Płatność tradycyjnym przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym           MF Wnętrza zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  b) Płatność poprzez systemy: PayU lub Przelewy 24. Najszybszy i najpewniejszy sposob nabycia towaru. Płatność odbywa się natychmiast, a obsługa sklepu informuje klienta o potwierdzeniu zakupu towaru.
 4. Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto MF Wnętrza w Idea Bank 24 1950 0001 2006 0066 4591 0002.

V. Koszt transportu

 1. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski, koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient, chyba że dany produkt objęty jest promocją transport gratis. Wówczas Klient otrzymuje bezpłatną dostawę, a produkty objęte promocją oznaczone są informacją "Przesyłka GRATIS!"
 2. Koszt transportu kształtuje się następująco:

  -DRZWI: 169 zł brutto koszt wysyłki do 3 szt. drzwi na jednej palecie oraz wielokrotność 160 zł za każdą kolejną paletę,
  -PANELE: dostawa gratis przy zakupie towarów na kwotę powyżej 1.950,00 zł brutto oraz 125,00 zł brutto koszt wysyłki przy zakupie towarów na kwotę do 1.950,00 zł brutto,
  -ODBIÓR OSOBISTY W SKLEPIE: dostawa gratis,

 3. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji jedynie na wyraźne żądanie Kupującego wyrażone w formie pisemnej.
 4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sklepu lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.
 5. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.
 6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.
 7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sklepu.
 8. Przy odbiorze własnym zakupione towary będą pozostawione w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego w sklepie stacjonarnym MF Wnętrza. Dane teleadresowe znajdują się pod adresem: https://www.drzwi-podlogi.com.pl/-kontakt,4.html

VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.

 1.  Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Do zachowania 14-sto dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu (kliknij aby pobrać formularz) na adres e-mailowy sklepu . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres MF Wnętrza, ul. Kruszyńska 35, 87-800 Włocławek  z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu. Zwracany towar nie może być używany i musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta.
 4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego - należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru do klienta o ile zosały one przez Klienta poniesione (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W razie zwrotu Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej przez siebie faktury korygującej.  
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu obciążają Klienta. 
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zakupionych rzeczy wynikające z korzystania  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt na adres MF Wnętrza, ul. Kruszyńska 35, 87-800 Włocławek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji (kliknij by pobrać formularz).
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w Pkt. V ppkt. 7 niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje wymagają uzupełnienia klient zobowiązany jest niezwłocznie je uzupełnić. Klient ma świadomość, że czas na uzupełnienie przez niego reklamacji może wpłynąć na termin rozpoznania reklamacji. Nadużywanie prawa przez Klienta w tym zakresie stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.
 5. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty za odesłanie towaru.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.
 8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 7 koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.
 9. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail sklep@drzwi-podlogi.com.pl w treści tej wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
 3. MF Wnętrza uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
  -dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia
  - zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
  - siły wyższej
  - w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 5. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny pod tym linkiem (kliknij aby pobrać formularz).
zamknij
zamknij
ePrzychodnia24

Ta strona korzysta z plików cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom zajmującym się mediami społecznościowymi, reklamą i analizą, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali w wyniku korzystania przez Ciebie z ich usług.

Informacje o celach przetwarzania danych znajdziesz w „Ustawieniach zaawansowanych”, a szczegółową informację o przetwarzaniu Twoich danych znajdzie w naszej polityce prywatności.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza też zgodę na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie ich (przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich) przez MF WNETRZA i jego partnerów. Zgody tej możesz odmówić lub ją ograniczyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Cele przetwarzania danych

Dane statystyczne

Sane analityczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie będą przechowywane w pamięci lokalnej przeglądarki. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielowi witryny internetowej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe gromadzenie i raportowanie informacji.

Personalizacja treści

Spersonalizowane treści prezentowane użytkownikowi na stronie internetowej, takie jak zalecane produkty, treści czy oferty. Spersonalizowane treści mogą zwiększyć zaangażowanie użytkownika i poprawić doświadczenie korzystania ze strony

Kierowanie użytkownika na spersonalizowane treści

Zbieranie i przetwarzanie danych użytkowników związanych z reklamami, takich jak preferencje, interakcje z reklamami i zachowanie na stronie. Zbieranie danych użytkowników może być kluczowe dla spersonalizowanego targetowania reklam.

Dane marketingowe

Przechowywanie danych związanych z reklamami w pamięci lokalnej przeglądarki użytkownika. Włączenie tego parametru pozwala na zachowanie spójności informacji reklamowych pomiędzy kolejnymi wizytami użytkownika na stronie.

wstecz

Ustawienia zaawansowane